СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Бургас съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че в Държавен вестник бр.36 от 27.04.2018г. е обнародвано съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план-План за улична регулация /ПУП-ПУР/ в бивши масиви 143 и 146 в землището на гр.Бургас и изменение на ПУП-ПУР за кв.10, 11 и 36 по плана на Промишлена зона „Север“-гр.Бургас.

Проектът е изложен  за разглеждане в сая 409 в сградата на Община Бургас и в ЦАУ „Освобождение“.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в Държавен вестник.