Бургаският омбудсман е „За“ камери около Старата поща, но без видеонаблюдение от гражданите

Todor Stamboliev

Бургаският обществен посредник Тодор Стамболиев подкрепя предложението на Организацията за закрила на българските граждани (ОЗБГ) за поставяне на видеокамери в района на градинката до и зад Старата поща и до сградата на Областната управа. Искането е обосновано с наличието на наркомани, агресивни групи, малолетни извършващи проституция и други лица нарушаващи обществения ред, които по някакъв начин тормозят преминаващите от там и живущите в района.

В писмо до ОЗБГ Стамболиев посочва, че в предложението за видеонаблюдение на тези места се съдържа идея за осъществяване на превантивен контрол в района с цел недопускане на извършване на нарушения на обществения ред и престъпления. Това е една от основните дейности на органите на МВР, чийто обхват те и съответните служители от общинска полиция трябва да планират и разширяват в ежедневието си. Именно за да не се достига до извършване на престъпления и свързаните с него болка, мъка и страдание за пострадалите лица, органите на реда трябва да планират мерки и провеждат комплекс от мероприятия за премахване на причините и предпоставките за извършване на тези противоправни деяния. В тази връзка омбудсманът подкрепя предложението за поставяне на камери за постоянно и денонощно видеонаблюдение, защото и по смисъл то е насочено изцяло към точно тази превантивна и профилактична дейност.

Тодор Стамболиев обаче е на по-различно мнение по отношение на други две искания на ОЗБГ: видеозаписите да се съхраняват в продължение на минимум 60 дни и гражданите да наблюдават денонощно онлайн какво се случва.

„Искам само да отбележа, че не е нужно записите да се пазят за 60 дни. Ако органите на МВР чакат 60 дни да започнат разследването на престъпление, тежко ни. Най-важни в разкриването на тези деяния са първите няколко часа, до две-три денонощия. В този период едно от първите неща, които трябва да направят органите, всъщност е да се свалят записите от видеокамерите. И аз съм сигурен, че това се прави. Ако не се прави, това е, меко казано, нежелание за работа, или небрежност при изпълнение на служебните задължения“ – коментира общественият посредник.

Според него важното в случай на извършване на престъпление е незабавно да се прегледат записите от видеокамерите и да се планират последващи мероприятия, а не да се разчита на това, че записите ще са налични 60 дни и че има време да се изгледат по-късно.

Стамболиев не е съгласен достъп до записите на камерите да имат всички физически лица и граждани, които желаят това. Той счита, че това е незаконосъобразно.

„Видеозаписите от средствата за наблюдение съдържат “лични данни” или “лична информация”, тъй като съдържат информация, която по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни е способна да разкрие физическата идентичност на лицето, което е записано… В свое Становище КЗЛД посочва, че „Всеки администратор на лични данни, който ще обработва лични данни чрез създаване на видеозапис от средства за наблюдение е задължен да заяви регистър „Видеонаблюдение” пред Комисията за защита на личните данни за вписване на това обстоятелство в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан на основание чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни. Администраторът на лични данни следва да уведоми физическите лица за извършвано видеонаблюдение чрез информационни табла, поставени на видно място и съдържащи информация, идентифицираща съответния администратор на лични данни, включително и информация за осъществяване на контакт с този администратор.

Регистриран администратор на лични данни по смисъла на този закон вероятно са Община Бургас и органите на МВР, но не и всички физически лица“ – посочва Стамболиев.

Омбудсманът казва, че в чисто човешки план намира искането за видеонаблюдение около Старата поща за справедливо, защото и целите на самото предложение са човешки разбираеми, оправдани и желани от хората, чиито подписи стоят под петицията.

Сега на ход е Общинският съвет, който трябва да реши дали да даде „зелена светлина“ за предложеното видеонаблюдение.