Читалището в Царево дава 340 000 лв. за нова сцена с оборудване

читалище Царево

Народно читалище „Георги Кондолов – 1914 г.“ в Царево е обявило обществена поръчка за доставка и монтаж на сцена с прилежащо оборудване, включващо озвучителна и осветителна техника, електрозахранваща система и оборудване. Прогнозната стойност на заданието е 339 915.70 лв. без ДДС, показа проверка на 7dniburgas.bg. Финансирането е по „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Поръчката е разделена на 6 обособени позиции, които включват доставка и монтаж на покривни и сценични конструкции; на прилежащо сценично оборудване; доставка на компютърно оборудване и екран; на сценични костюми с обувки за изпълнители – женски битов тракийски костюм; на сценични инструменти и на сценични завеси.

Срокът за изпълнение е от 30 до 50 календарни дни, считано от датата на подписване на договор до датата на окончателния приемо-предавателен протокол.

Кандидатите за изпълнители могат да подават своите оферти да 9 май тази година. Ценовите предложения ще бъдат отворени на следващия ден.