Свикват извънредна сесия на Общинския съвет в Бургас. Сменят партньор по важен проект

OBS

Зам.-кметът Йорданка Ананиева иска свикване на извънредна сесия на Общинския съвет в Бургас. На нея трябва да се промени взето решение от 27 март тази година относно даване на съгласие за извършване на строително-монтажни дейности по реконструкция на първи етаж и изграждане на надстройка на Творческа база „Тодор Атанасов“ от Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“.

Мотивите за това са свързани с отказване на партньора по проектно предложение с работно наименование „Укрепване капацитета за трансграничното сътрудничество между Бургас и Одрин в сферата на туризма чрез потенциала на културата“, Областна управа Енез, Турция, поради обективна техническа невъзможност за подготвяне на проектна документация и спазване на определения краен срок за подаване на проектни предложения. В замяна на Енез партньор по проекта ще бъде Асоциацията на клубовете за природосъобразни спортове в Одрин.

Проектното предложение се разработва във връзка с процедура по набиране на проектни предложения по програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020.

Основна цел на проекта е да допринесе за подобряване на сътрудничеството между град Бургас и провинция Одрин, както и повишаване на устойчивото развитие на двата региона посредством използването на туристическия потенциал за повишаване на туристическата привлекателност чрез съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство и  обвързването му с природните забележителности.

Предвидени са инвестиционни дейности, свързани с реконструкция и надстрояване на Творческа база „Тодор Атанасов“ (Графична база Бургас) и превръщането ѝ в културно-туристически обект, както и дейности, свързани с разработване на интерактивна дигитална технология за създаване на добавена реалност и съпреживяване от зрителя на изложбената ескпозиция от произведения на изобразителното изкуство. Според условията на програмата финансовата рамка на всяко проектно предложение, свързано с инвестиционни дейности, е с максимална стойност 500 000 евро.

Проектът предвижда реконструкция на съществуващия първи етаж и надстрояване на втори етаж на Творческа база „Тодор Атанасов“, който ще се използва от Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“. За целта е необходимо Община Бургас да предостави на галерията ограничени вещни права с право за реконструкция и надстрояване и с право за безвъзмездно ползване на надстроената част за срок от 10 години.

Художествената галерия ще инвестира в инфраструктурния проект, в случай че получи безвъзмездно финансиране по програмата ИНТЕРЕГ България-Турция, като дейностите по реконструкция на първи етаж ще се извърши със собствени средства на организацията, а надстрояването ще се финансира с безвъзмездни средства от програмата.

Предвижда се също така разработване и  внедряване на дигитална технология за създаване на добавена реалност и превръщането на графичната база в модерен експозиционен център за представяне на културното наследство в областта на приложните изкуства. Във всеки един от случаите Община Бургас остава единствен и изключителен собственик на имота.