Министерство на финансите с важна новина! Тази година прогнозират да се случи чудо с икономиката ни…

пари

Икономиката на България се очаква да нарасне с 3,9% през 2018-а година след по-слабия от прогнозите растеж от 3,6 на сто през предходната година, се посочва в пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите, която отчита по-благоприятните очаквания за развитието на световната и европейска икономики в сравнение с есенната оценка през 2017-а година. Оценките за динамиката на международните цени на петрола и неенергийните суровини също са повишени и то най-вече за настоящата година.

Финансовото министерство отчете, че българската икономика отбеляза реален растеж от 3,6% през 2017-а година, при очаквани 4,0% в есенната прогноза от миналата година, като това по-слабо представяне се дължеше на по-силен отрицателен принос на нетния износ, докато вътрешното търсене се представи по-добре от очакваното.

За настоящата година министерството залага на ускоряване на растежа до 3,9%, като вътрешното търсене ще продължи да бъде водещо, информира БНР. Частното потребление ще се ускори слабо, подкрепено от подобреното доверие на потребителите и реалното увеличение на разполагаемия доход на домакинствата.

В същото време инвестиционната активност ще бъде движена основно от повишението на публичните инвестиции. Очаква се и ускорение на общия износ поради по-ниската база от предходната година и прогнозираната благоприятна динамика през 2018-а година, което заедно с по-силното вътрешното търсене ще подкрепи нарастването на вноса. В резултат на това финансовото министерство смята, че отрицателният принос на нетния износ към БВП ще нарасне.

Темповете на растеж на БВП ще останат сравнително високи през целия прогнозен период, като икономическата активност ще се забави слабо до 3,8% през 2091-а поради низходящата динамика при вътрешното търсене и ще достигне 3,7% в периода между 2020-а и 2021-а година. Вътрешното търсене ще остане водещо за растежа на БВП по линия както на потреблението, така и на инвестициите. Докато инвестиционната активност се очаква умерено да нарасне, по-ниският прираст на заетостта и реалните доходи ще се отрази в слабо забавяне на растежа на частното потребление.

Очаква се негативният ефект върху БВП по линия на нетния износ да се свие до около 0,8 процентни пункта през 2020-а и 2021-а година, отчита пролетната макроикономическа прогноза на финансовото министерство. Рисковете пред реализирането на прогнозата продължават да са свързани основно с развитието на външната среда и динамиката на международните цени, както и неблагоприятните демографски тенденции в България.