Търсят нова сграда за Административния съд в Бургас

Sadebna palata

Магистратите от Административен съд – Бургас искат да се преместят в нова сграда. Причината е недостатъчният брой помещения в момента, които ползва институцията в Съдебната палата. Това е обсъдено по време на Годишното общо събрание на Административния съд в присъствието на председателя на ВАС Георги Чолаков, Севдалин Мавров от ВСС, представители на местната власт, съдии и прокурори.

Кметът Димитър Николов се е ангажирал с организирането на обща среща за намиране на оптимален вариант за бъдещ нов дом на съда.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков е заявил, че е респектиран от постигнатите резултата от съда за 2017 г. Той е добавил, че е наясно с проблемите с натовареността на магистратите в Бургас и е обещал до 15 април да бъдат командировани съдии от градовете Ямбол и Сливен.

Председателят на Административния съд Панайот Генков е посочил, че през 2017 г. постановените съдебни актове в едномесечен срок след обявяване на делото за решаване са 3311 броя, което представлява 98,42 % от всички съдебни актове – 3364.

За сравнение през 2016 г. постановените съдебни актове в 1-месечен срок след обявяване на делото за решаване са 96,65 %, а през  2015 г. те са  91,24 % от всички решени дела.

Постановените съдебни актове в срок от 1 до 3 месеца след обявяване на делото за решаване са 53, или само 1,58 % от общия брой свършени дела. Няма изготвени съдебни актове в срок над 3 месеца, става ясно от доклада.

За 2017 г. потвърдените съдебни актове са 75,26 %, за 2016 г. процентът е 68,89, а за 2015 г. – 74,14 %, което показва възходяща тенденция в броя на потвърдените съдебни актове и за една задълбочена работа по решаване на делата.

Административен съд – Бургас остава един от най-натоварените в страната. За 2017 г. действителната натовареност на съдиите към всичките дела за разглеждане е 21.90 и 17.52 към общо свършените дела. Общото постъпление на делата се е увеличило с 19.30 на сто, или с 680 броя през 2017 г. в сравнение с предходната година.