Супер идея! Бургас ще произвежда електричество от отпадъци

анаеробна инсталация

В Бургас ще се строи анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на региона, от които ще се произвежда електрическа енергия. Това става ясно от докладна записка на кмета Димитър Николов, която ще се гласува на предстоящата общинска сесия на 27 март.

За финансиране ще се кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“, като максимално допустимата безвъзмездна помощ е в размер на 30 500 000 лв.

Анаеробната инсталация ще бъде съсобственост на общините Бургас, Несебър и Поморие. Съпътстващата инфраструктура да бъде собственост на Община Бургас.

Необходимият финансов ресурс, който общините партньори следва да осигурят, е в размер на общо до 16 790 250 лв. и включва покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г., както и собствен принос.

Предвидените средства са необходими за целия период на изпълнение на проекта, който е 48 месеца за физическото му изпълнение. Възприет е подходът на процентно разпределение между общините във финансирането и при определяне на дяловете съсобственост на новоизградената инсталация, което съответства на приноса на съответната община в генерираните и подлежащи на третиране биоразградими отпадъци, а именно: Община Бургас – 54,61 %, Община Несебър – 33,38 % и Община Поморие – 12,01 %. Във финансовото изражение за Община Бургас това представлява общо до 9 168 654 лв. (без ДДС).

Предвижда се инсталацията да бъде разположена на обособен терен с площ 150 722м2 в Промишлена зона „Север“ в град Бургас, представляващ действаща градска пречиствателна станция за отпадни води. Частта от имота, която може да се обособи за нуждите на анаеробна инсталация за третиране на биоразградими отпадъци, възлиза на приблизително 16 200 кв. м. Предвижда се инсталацията да е с капацитет 30 000 тона годишна. Най-общо съоръженията, които ще бъдат изградени на площадката, са: анаеробна инсталация за суха ферментация; когенератор; съоръжения за последващо третиране и стабилизиране на остатъчния продукт; компостираща инсталация; сграда за персонал. Очаква се от получения биогаз, чрез когенерация, да бъде произведена електрическа енергия около 5 800 000 kWhel/год.