Ясен е окончателният проект за прием на първокласници в Бургас. Вижте кои предложения на граждани са приети

uchilishte

Окончателният проект на Системата за централизиран прием, записване и преместване на ученици в първи клас в общинските училища в Бургас е готов. Кметът Димитър Николов го е внесъл за гласуване в местния парламент на града, показа проверка на 7dniburgas.bg.

Проектът е изготвен на базата и на предложения от граждани в рамките на един месец. За времето от 9 февруари до 9 март тази година са постъпили общо 119 предложения.

Общинска администрация е разгледала обстойно всички постъпили идеи и е приела следните от тях:

– Обединяване на районите „Западна Централна градска част“, „Централна градска част“ и  „Зора“;

– Обединяване на целия ж.к. „Меден рудник“;

– Промяна на датата, спрямо която ще се определя продължителността на местоживеене по „постоянен/настоящ адрес на детето” в основните критерии;

– Отпадане на критерия „дете от съседен район на училището;

– Увеличаване на броя точки за допълнителните критерии, като сборът им не следва да надвишава броя точки в критерия „близост на училището до постоянния/настоящия адрес на детето“, който е водещ, съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за дейностите в училищното образование.

Класирането при приема на деца в първи клас в общински училища ще продължи да се осъществява на базата на точкова система. Критериите за прием са съобразени с изискването за близост на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, като са определени прилежащи райони на училищата.

Децата са разделени на 4 групи – дете с постоянен/настоящ адрес, което живее над 3 г. на посочения адрес; дете с постоянен/настоящ адрес, което живее между 1 и 3 г. на посочения адрес; дете с постоянен/настоящ адрес, което живее по-малко от 1 г. на посочения адрес; дете, чийто постоянен/настоящ адрес е различен от прилежащия район.

В Системата са включени и допълнителни критерии, които са свързани с образованието и не са дискриминационни – дете с трайни увреждания с 50 и над 50%; дете с двама починали родители; други деца от семейството, обучаващи  се в училището към 15.09.2018 г.; дете, завършило подготвителна група в избраното училище; дете със СОП; дете с един починал родител; дете-близнак; трето и следващо дете в семейството.

С приемането на Системата се създава възможност за балансиран прием и удовлетворяване на желанието на всеки родител, чрез регламентиране на начина на класиране на децата, съобразно подадената от родителите (настойниците) информация  по посочените критерии. В Системата изрично е указано, че класирането е отделно за всяко учебно заведение и всяко дете може да бъде класирано само в едно училище, съобразно поредността на посочените от родителя (настойника) желания. Установен е и редът за записване след класиране, както и списъкът със задължителните документи при записване.